ผู้บริหาร

นายวินัย บัวกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัมนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธนาเสฎฐ์ จรรยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางวิภา กาญจนกิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ