ผู้บริหาร

นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายธนาเสฎฐ์ จรรยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสมมัคร สุพรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวธาริกา ภูมิสถาน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ