แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวดุษยมาศ ทองคง
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายวุฒิศักดิ์ ชัยชนะศรี
พนักงานราชการครู ครูประจำแผนกวิชา