แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวดุษยมาศ ทองคง
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
ครูประจำแผนกวิชา
นายวุฒิศักดิ์ ชัยชนะศรี
ครูประจำแผนกวิชา
นายพีระวิทย์ แก้วเสียงเล็ก
ครูประจำแผนกวิชา