แผนกวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

นางสาวสุวิชชา แฝงบุรี
หัวน้าแผนกวิชา
นางศิริวรรณ มิตรมาก
ครูประจำแผนกวิชา
นางวิภา คุณอุดม
ครูประจำแผนกวิชา
นางสมพร ทรงจอหอ
ครูประจำแผนกวิชา
นายวิทยา สงวนศักดิ์
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวธาริกา ภูมิสถาน
ครูประจำแผนกวิชา
นายอริยะ งอกศิลป์
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวนิภาภรณ์ โถชัย