แผนกวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

นางสาวสุวิชชา แฝงบุรี
ข้าราชการครู หัวน้าแผนกวิชา
นางวิภา คุณอุดม
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางศิริวรรณ มิตรมาก
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวพนิดา เทศจันทึก
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายอริยะ งอกศิลป์
พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชา