แผนกวิชาประมง

นายฐิติวัชร์ วัชรกุลเศรษฐ์
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา
นางวีรนุช พงษ์รัตน์
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายอนุวัฒน์ สีนวนจำปา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา