แผนกวิชาประมง

นายสินอังคาร วงค์เพ็ญ
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวภาวดี ศรีหาบุตร
ครุประจำแผนกวิชา