แผนกวิชาประมง

นายฐิติวัชร์ วัชรกุลเศรษฐ์
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวธัญจิรา อยู่ดี
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวศศิตา ศรีชะอุ่ม
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายอนุวัฒน์ สีนวนจำปา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา