แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวจุลเจิม สุริวงค์
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นายชนินทร์ บุญช่วย
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายธนิสร ธนัทสุวรรณ
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายพงศ์พณิช เกื้อทอง
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายอาทิตย์ สองสี
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา