แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสุเจน นิจอภัย
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวจุลเจิม สุริวงค์
ครูประจำแผนกวิชา
นางจารุตา กระพี้แดง
ครูประจำแผนกวิชา
นายสะไกร สมฤาแสน
ครูประจำแผนกวิชา
นายเพชรพงษ์ ถนอมชาติ
ครูประจำแผนกวิชา