แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวจุลเจิม สุริวงค์
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นางจารุตา กระพี้แดง
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายชนินทร์ บุญช่วย
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายธนิสร ธนัทสุวรรณ
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายพงศ์พณิช เกื้อทอง
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา