ข้อมูลผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นายธนาเสฎฐ์ จรรยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมมัคร สุพรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ