ขนาดและที่ตั้ง

ขนาดและที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ เส้นรุ้ง 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 631 ฟุต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 115 ถนนนิเวศรัตน์ ชุมชนคลองเรียง

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 044-811160 , 0821726112

โทรสาร 044-811160

Web site – www.ccat.ac.th

E-mail – agchai7@ntc.ac.th

มีพื้นที่ 197 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารอำนวยการ อาคารเรียน อาคารฝึกอบรม อาคาร ปฏิบัติการโรงงาน หอประชุม สนามกีฬา พื้นที่แปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักครู เจ้าหน้าที่หอพักนักเรียน

ไร่ฝึก ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่วิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ เข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2516 พื้นที่ 50 ไร่

ตั้งอยู่ที่ เส้นรุ้ง 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 631 ฟุต