แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวิภา กาญจนกิ่ง
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวบุษบา นามวิจิตร
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางนิยดา ภูคงคา
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายมีชัย ถ้าน้อย
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวปริญธร อุ่นเวียง
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวรัศมี ภักดิ์สวัสดิ์
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวณฤดี วงษ์ยงน้อย
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายกิตติกร ศรีล้านคำ
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาววรางคณา บัวศรี
พนักงานราชการ ครูประจำแผนกวิชา