แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวิภา กาญจนกิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชา

นางนิยดา ภูคงคา
ครูประจำแผนกวิชา
นายมีชัย ถ้าน้อย
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวบุษบา นามวิจิตร
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวปริญธร อุ่นเวียง
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวรัศมี ภักดิ์สวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวณฤดี วงษ์ยงน้อย
ครูประจำแผนกวิชา
นายกิตติกร ศรีล้านคำ
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาววรางคณา บัวศรี
ครูประจำแผนกวิชา