แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายไพโรจน์ ระเบียบนา
หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิดล รื่นกลิ่น
ครูประจำแผนกวิชา
นายศักดิ์สิทธิ์ พิลาวรรณ์
ครูประจำแผนกวิชา