แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายไพโรจน์ ระเบียบนา
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นายจักรพงษ์ นิลเลี่ยม
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายกิติศักดิ์ แนวบุตร
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายวีระชัย นาดี
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวจารุวรรณ กำลังทรัพย์
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายศักดิ์สิทธิ์ พิลาวรรณ์
พนักงานราชการ(ครู) ครูประจำแผนกวิชา
นายภูเบศร์ กาญจนภา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา