ประวัติวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประวัติวิทยาลัยฯ

อำมาตย์ตรี พระภูมิพิชัย (ม.ร.ว.บุง ลดาวัลย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ รองอำมาตย์เอก
หลวงสิกขการบริรักษ์ (สว่าง ทิพย์จันทร์) ธรรมการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อสมัย ปี พ.ศ.2473 ดำริตั้งโรงเรียนกิน นอนสำหรับชั้นประถมปีที่ 4 และปีที่ 5 แต่มีเหตุขัดข้องบางประการ ครั้นต่อมาใน พ.ศ.2474 อำมาตย์ตรีพระ ภูมิพิชัยได้เร่งรัดที่จะสร้างโรงเรียนนี้ให้เสร็จโดยเร็ว ให้เปิดทำการสอนได้ใน พ.ศ. 2474 ที่ดินที่จะสร้างเลือกได้ ที่ทุ่งคลองเรียง ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน วันที่ 1 มีนาคม 2474 ได้เปิดเรียนเป็นวันแรก โดยเริ่มเปิดเรียนครั้งนี้เพียง 2 ชั้น คือ ประถมปีที่ 4 และ 5 รับเด็กจากอำเภอเมือง อำเภอผักปัง (ภูเขียว) และอำเภอจัตุรัส จำนวน 80 คน ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประถมกสิกรรมประจำอำเภอเมืองชัยภูมิ” จัดการศึกษาระดับประถมปีที่ 4, 5 ขณะนั้นมีครู 3 คน คือ

  1. ราชบุรุษสุภาว์ขวัญบุญจันทร์ ป.ป.ธรรมการอำเภอเมืองทำหน้าที่เป็นครูใหญ่
  2. นายก้อนทอง ดิเรกศิลป์ ป.ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถม 5
  3. นายใจ มณีกุล ป. ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถม 4

เมื่อ พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมชัยภูมิ” และเปิดสอนระดับเกษตรต้น (มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม เมื่อ พ.ศ.2495) เปิดทำการสอน ระดับเกษตรกลาง (มัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรมเมื่อ พ.ศ.2495) เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม เมื่อ พ.ศ.2507 ยุบโรงเรียนการ ช่างสตรีมารวมกับโรงเรียนเกษตรกรรมชัยภูมิ โดยโอนครูและนักเรียนมารวมกันด้วย เมื่อ พ.ศ.2510 ครูที่ โอนมามีจำนวน 4 คน กับนักเรียน อีก 1 คน ใน พ.ศ.2513 กรมการปกครองร่วมกับกรมอาชีวศึกษาทำความตกลงกันให้โรงเรียนเกษตรกรรม ชัยภูมิ ช่วยผลิตครูวุฒิ ป.กศ.เกษตรกรรมไปช่วยทำการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนเกษตรกรรมชัยภูมิ จึงเปิดทำการสอนนักเรียนฝึกหัดครู เกษตรกรรมเพิ่มจากเดิมอีกแผนกหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2513-2518 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิ เปิดสอนระดับ ปวช.1, 2, 3 แผนกเกษตรกรรม และคหกรรมศาสตร์ และระดับ ปวส.1 แผนกเกษตรกรรม ปีการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค แผนกวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น สัตว์เล็ก อุตสาหกรรมเกษตร และคหกรรมทั่วไป ปีการศึกษา 2537 กองวิทยาลัยเกษตรกรรม ได้เพิ่มบทบาทให้เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกหนึ่งบทบาท โดยใช้ชื่อวิทยาลัยชุมชนพระยาแล รับนักเรียนภาคนอกเกษตรระยะยาว และระยะสั้นเปิดรับ ปวช.พาณิชยการ และ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.การบัญชี ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนสาชาวิชาช่างยนต์ระดับ ปวช. เปิดสอนช่างกลเกษตรระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2539 รับระดับ ปวช.เกษตรศาสตร์ ตามโครงการเกษตรเพื่อชีวิต และคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร ปวช. สาขาเกษตรและเทคโนโลยีแทน หลักสูตร ปวช. เกษตรศาสตร์ ส่วนหลักสูตรระดับ ปวส. ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร และสาขาวิชาประมง ส่วนระดับ ปวส.ภาคนอกเกษตร เปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชา เหมือนเดิม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์) ในระดับ ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง มีอายุกว่า 80 ปี