แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายโสภณ กลมเกลี้ยง

นางสาวปิยนาฏ ชากิจดี
ครูประจำแผนกวิชา
นายสมยงค์ จันทร์งาม
ครูประจำแผนกวิชา
นายอร่าม ปลายชัยภูมิ
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาว.ปภาวรินท์ พยัคเดชาชัย
ครูประจำแผนกวิชา
นายพิมุกต์ ทิวะรัตน์กูล
ครูประจำแผนกวิชา