แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายอร่าม ปลายชัยภูมิ
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวปภาวรินท์ พยัคเดชาชัย
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายพิมุกต์ ทิวะรัตน์กูล
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวกรองทอง คงจันทร์
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา