แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นายสินอังคาร วงค์เพ็ญ
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย์
ข้าราชการครู ประจำแผนกวิชา
นางสาวจิราวรรณ ชื่นจิตร
ข้าราชการครู ประจำแผนกวิชา
นางสาวดอกอ้อ ทิพเสนา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา