แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นายสินอังคาร วงค์เพ็ญ
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย์
ข้าราชการครู ประจำแผนกวิชา
นางสาวนรมน กิจเจริญธารา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวกรองทอง คงจันทร์
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวดอกอ้อ ทิพเสนา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา