แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นายสินอังคาร วงค์เพ็ญ
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวกรองทอง คงจันทร์
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวนรมน กิจเจริญธารา
ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวดอกอ้อ ทิพเสนา
ครูประจำแผนกวิชา