ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน