รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปริญญาพร ฆ้องเล็ก
นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวจุลเจิม สุริวงค์ และ
นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย์
ทักษะพืชผัก
สาขาพืชศาสตร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ