รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ

1. นางสาวอาทิตยา พวงพันธ์
2. นางสาวพรมพร ปราบชนะ
3. นางสาวจิระประภา เสาะสาย
นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวธาริกา ภูมิสถาน
2. นางสาวปรีชญา ทองวัฒน์
3. นายอร่าม ปลายชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ
ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร

ประชุมวิชาการระดับชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน