ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการแข่งขันศิลปะเกษตรทักษะการจัดดอกไม้ในงานอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดี

นายฟิเดว รสหอม

นักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาพืชศาสตร์

ครูผู้ฝึกซ้อม นายวุฒิศักดิ์ ชัยชนะศรี และนางสาววรางคณา บัวศรี

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

ทักษะการจัดดอกไม้

ประชุมวิชาการระดับชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน