ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2567

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองหรือออนไลน์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ💚
รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลโควตา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน โควตา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด:
💚🤍💛 ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 💚🤍💛
————————————————–
🎯สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
💚 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ได้แก่
– สาขางานการผลิตพืช (พืชศาสตร์)
– สาขางานการผลิตสัตว์ (สัตวศาสตร์)
– สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ (ประมง)
– สาขางานช่างเกษตร (ช่างกลเกษตร)
💚ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
💚ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่
– สาขางานอาหารและโภชนาการ
#ระดับ ปวส.#
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปวส. ได้แก่
💚ประเภทวิชาเกษตรกรรม
– สาขาวิชาพืชศาสตร์
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์
– สาขาวิชาช่างกลเกษตร
💚ประเภทวิชาประมง
– สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
💚ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
💚ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
———————————————————-
เกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
1. สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 กำลังศึกษาในรัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
———————————————————-
#สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษา
✅หอพักฟรี (มีหอพักภายในวิทยาลัยฯให้อยู่ฟรี) แยกหอพักนักเรียนชาย-หญิง มีครูพี่เลี้ยงดูแลและให้คำปรึกษา
✅มีอาหารให้รับประทานฟรี 3 มื้อ
✅มีเงินทุนให้ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
✅มีเงินทุนการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
✅มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
🌐 สมัครออนไลน์ https://forms.gle/wRgaGehHBbNtBdKU8
หรือ Qr Code
Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
หรือ ☎️082-1726112 หรือ
📌ครูสุวิชชา แฝงบุรี ☎️ หัวหน้างานทะเบียน
📌ครูพนิดา เทศจันทึก ☎️ 093-323-3167 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
📌ครูสรรพสกนธ์ จันทร์งาม ☎️ 0954409088 รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์