การติดตามและประเมินการทำงานสำหรับสถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 และ ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้และพัฒนาทักษะ ครูอาชีวศึกษา “หลักสูตรการจัดการฟาร์มสัตว์อัจฉริยะ : นวัตกรรมการจัดการฟาร์มไก่อัจฉริยะ

รับชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด