เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมราชบุรุษสุภาว์ สามารถสมัครได้ที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า (ศูนย์บ่มเพาะฯ)