โครงการสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ด้านการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา

รับชมรูปภาพทั้งหมด