สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ