ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น