ประกาศขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 นั้น จากสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งเกิดจากพายุไต้ฝุ่นโนรู ในช่วงที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมอยู่จำนวนมาก แต่สถานการณ์น้ำในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมินั้นยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิจึงขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ยังคงปกติตามกำหนดการเดิม หากนักเรียน-นักศึกษาคนใดไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ ให้แจ้งมายังครูที่ปรึกษา และดำเนินการสอบเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ