อบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

ขอเชิญชวนครูนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมราชบุรุษสุภาว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นี้