นายพีรพล เพียงอินทร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายพีรพล เพียงอินทร์  (Mr.Peerapol Peang-in)

เชื้อชาติ  ไทย    สัญชาติ  ไทย     ศาสนา  พุทธ

วันเกิด วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 25๓0 อายุ ๓๔ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 28 ม.11 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

หมายเลขโทรศัพท์ 0966418373

ประวัติการศึกษา

– สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

นิสัยส่วนตัว

ชอบอยู่กับธรรมชาติศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร

ความสามารถพิเศษ

– เป็นวิทยากรขยายพันธุ์พืชให้ความรู้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ

ผลงานดีเด่น

-ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดีงามจากองคมนตรีปีพุทธศักราช 2557

-ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯปีพุทธศักราช 2558