นางสาวสุธิดา พลหินลาด

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวสุธิดา พลหินลาด (Sutida Phonhinlad)

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ

วันเกิด : วันที่ 1๐ สิงหาคม พ.ศ.254๔

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ ๗๖๑ ม. ๓ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

หมายเลขโทรศัพท์ 0902269355

ประวัติการศึกษา

– สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชัยภูมิ

ความสามารถพิเศษ

– นาฏศิลป์

– ทำบายศรี ร้อยมาลัย จัดดอกไม้

– ทำขนมไทย

ผลงานดีเด่น

– เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร (การผลิตน้ำนมข้าวโพด)

-เป็นนางรำของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

-จัดสถานที่ จัดดอกไม้งานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ