ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และเข้าหอพัก

 

ประชาสัมพันธ์จากงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565

**วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และเข้าหอพัก)

สำหรับผู้ปกครอง

เวลา .8.30-12.00  น.  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนและร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

        ปีการศึกษา 2565  ณ. หอประชุมเกษตรปฏิรูป เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ รู้จักผู้บริหารและครู

        หัวหน้างานต่างๆ และแนวทางการช่วยดูแลลูกให้จบการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน

สำหรับนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1

เวลา .8.30-12.00 น. นักเรียนนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน ณ. หอประชุมเกษตรปฏิรูป

     และให้รายงานตัวที่ โดมสนามกีฬา เพื่อทำกิจกรรมรู้เขารู้เรา และปวช.1 ทั้งกลุ่ม นักเรียนทุน กสศ.

     และกลุ่มปกติ เพื่อจัดกลุ่มเพื่อเตรียมเข้าหอพัก (ทีมงานกิจกรรมและงานสวัสดิการ)

หากสงสัยให้ติดต่อ ครูบุษบา 084-4985013 และครูกิตติกร (หัวหน้าหอพัก) 084-5903420

หมายเหตุ  ให้ผู้ปกครองที่ร่วมประชุมและนร.นศ.ใหม่ทุกคนตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชม.และรับรองผลผ่านมาด้วย