กำหนดการรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

กำหนดการรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 8.30 – 16.30

ณ อาคารหอประชุมปฏิรูปเพื่อชีวิต