ผลงานนักเรียนทุน กสศ.

นักเรียนทุน กสศ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันทักษะ

ในงานการประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว