ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ “งดการเรียนการสอน แบบ ON-SITE”

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

“งดการเรียนการสอน แบบ ON-SITE”

ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

แบบ On-Line (นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์)

แบบ On-Hand (นักเรียนทำใบงาน/ทำแบบฝึกหัดที่บ้าน)

เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป)