Available courses

ข่าวและประกาศของเว็บ

การเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์

by Kruyong Channgam -

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ให้บุคลากรเข้าโดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนทั้งชื่อใช้และรหัสผ่าน  สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ชื่อผู้ใช้คือ รหัสนักเรียน  ส่วนรหัสผ่านคือ หมายเลขประจำตัวประชาชน